Dec 8, 2011

ამბროსი ხელაია: “სიტყვა წარმოთქმული ილია მართლის ცხედრის წინაშე!”


 „ბურუსი“ თენგიზ ვერულავა      
       
ვკადნიერდები და ვბედავ ამ დიდებული ცხედრის წინაშე ვსთქვა ორიოდე სიტყვა.
დღეს მთელი საქართველო დასტირის დიდებული მამულის შვილის ცხედარს. დღეს საქართველომ დაჰკარგა უდიდესი მგოსანი, საუცხოვო და თავდადებული საზოგადო მოღვაწე, სიამაყე ლიტერატურისა. არა გვყავს ილია ჭავჭავაძე – მოჭირნახულე თავის ერისა. ის მოიკლა ბარბაროსების ბინძურის ხელით.
მაგრამ მოკვდა კი დიდებული ილია? “იქმენ მორწმუნე, ვიდრე სიკვდილადმდე და მოგცე შენ გვირგვინი იგი ცხოვრებისაი” (გამოცხადება 2,10). – გვიბრძანებს ჩვენ უფალი მოციქული იოანნე ღვთისმეტყველის

Dec 7, 2011

ალბანური ეკლესიის „შექმნა“ რუსულად

 » Андрей Арешев: Создание Албанской Церкви – больше вопросов, чем ответов

Андрей Арешев: Создание Албанской Церкви – больше вопросов, чем ответов
14:09
Analitika.at.ua. Что подразумевается под созданием азербайджанской албанской церкви – сказать пока сложно, об этом заявил в комментарии Analitika.at.ua эксперт Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, Андрей Арешев.
«Как известно, сегодня в Азербайджане действует албано-удинская христианская община Азербайджанской Республики, председателем которой является Роберт Мобили. Создания этой организации было связано с идеей